Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Me Ke 3

Me Ke 3Me Ke 3

Đạo diễn:M.L. Pundhevanop Dhewakul
Với sự tham gia của: Mario Maurer, Bongkoj Khongmalai, Sakrat Ruekthamrong, Sho Nishinol
Producted by: :
Phm của: Tâm Lý,
Country: Châu Á,
Độ dài: : 120 Phút
Năm phát hành: 2012

Nội dung phim: <p> <em><strong>Phim Mẹ Kế 3</strong></em> Dựa tr&ecirc;n một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Th&aacute;i Lan, bộ phim kể về c&acirc;u chuyện của Jan, một cậu b&eacute; lớn l&ecirc;n trong một ng&ocirc;i nh&agrave; lorded do cha t&agrave;n bạo v&agrave; trụy lạc của m&igrave;nh, Luang Wisnan.Phim Mẹ Kế 3 Sống trong những năm 1930 l&agrave; c&acirc;u chuyện kể lại những cơn đau ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của Jan, mẹ Jan chết trong khi sinh anh ta.Trong phim Mẹ Kế 3 Jan sống với d&igrave;, mẹ kế, v&agrave; &ocirc;ng đấu tranh để h&ograve;a giải mặc cảm tội lỗi v&agrave; khao kh&aacute;t của m&igrave;nh với c&aacute;c phụ nữ kh&aacute;c nhau trong cuộc sống của m&igrave;nh, bao gồm cả một c&ocirc; g&aacute;i được gọi l&agrave; Hyaci! nth, người m&agrave; &ocirc;ng ngưỡng mộ, v&agrave; sau Madame Boonleung, của cha &ocirc;ng người y&ecirc;u ch&igrave;a kh&oacute;a của Jan sẽ trở th&agrave;nh người t&igrave;nh dục thức tỉnh ...</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét